ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 12 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ.

Ивалгын дасанай Будын шажанай ехэ hургуулида бугэдэ буряадай «Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэhэн наадам майн 27 –до унгэрхэ.

Энэ наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ гээшэ.

Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургаха гэhэн удхатай гээшэ.

Тиигээд 2014-2016 онуудта үнгэрһэн «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамда шэнжэлһэн материалаа бүридхэн дабтаха, тобшолхо, бэхижүүлхэ гэhэн зорилготой болоно.

Табан хушуу мал гэгдэһэн морин, үхэр, хонин, ямаа, тэмээгээ үе наhаараа үдхэжэ hууhан буряад зоной ажабайдалые адууhа малhаа амяарнь харахын аргагүй юм. Тиимэһээ эхэ хэлэндээ зорюулһан «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамай шатанууд үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдэнхэй. Шагайнууд хонин, ямаан, морин, үхэр, тэмээн гэһэн ондо ондоо үзэгдэлтэй байдаг юм. Хабтайжа бүхыгөөд унаһан шагайе «хонин» («бүхэ»), хонхойгоод унаһыень «ямаан» («хонхо»), бүтүү талаараа өөдөө хараад тогтоһониинь «морин», хээтэй хажуугаараа өөдөө хараһаниинь «үхэр», сомсойгоод тогтошоһониинь «тэмээн» («ёро») болодог юм.

Поддержка и разработка SPOT